Traditional

人日即事

文王喻復今朝是,子晉吹笙此日同。
舜格有苗旬太遠,周稱流火月難窮。
鏤金作勝傳荊俗,翦彩為人起晉風。
獨想道衡詩思苦,離家恨得二年中。

Simplified

人日即事

文王喻复今朝是,子晋吹笙此日同。
舜格有苗旬太远,周称流火月难穷。
镂金作胜传荆俗,翦彩为人起晋风。
独想道衡诗思苦,离家恨得二年中。

Pronunciation

rén rì jí shì

wén wáng yù fù jīn zhāo shì , zǐ jìn chuī shēng cǐ rì tóng 。
shùn gé yǒu miáo xún tài yuǎn , zhōu chēng liú huǒ yuè nán qióng 。
lòu jīn zuò shèng chuán jīng sú , jiǎn cǎi wéi rén qǐ jìn fēng 。
dú xiǎng dào héng shī sī kǔ , lí jiā hèn dé èr nián zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.