Traditional

人月圓

園林已有春消息,尋待嶺頭梅。
一枝清淡,疏疏帶雪,昨夜初開。
芳心幾點,東風多少,先為傳來。
不隨紅紫,紛紛鬧鬧,蝶妒蜂猜。

Simplified

人月圆

园林已有春消息,寻待岭头梅。
一枝清淡,疏疏带雪,昨夜初开。
芳心几点,东风多少,先为传来。
不随红紫,纷纷闹闹,蝶妒蜂猜。

Pronunciation

rén yuè yuán

yuán lín yǐ yǒu chūn xiāo xī , xún dài lǐng tóu méi 。
yī zhī qīng dàn , shū shū dài xuě , zuó yè chū kāi 。
fāng xīn jī diǎn , dōng fēng duō shǎo , xiān wéi chuán lái 。
bù suí hóng zǐ , fēn fēn nào nào , dié dù fēng cāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.