Traditional

仗錫平老自都城回見訪索怡雲堂詩

東華軟塵飛撲帽,黃金絡馬人看好。
渠儂胸中誰得知,畏禍憂讒鬢先老。
舉世輸與平元衡,青山白雲過一生;出門曳杖便千裏,白雲不約常同行。
敲門剝啄雲沒履,劇談未竟還東去。
到山分我一片雲,並遣春風吹好句。

Simplified

仗锡平老自都城回见访索怡云堂诗

东华软尘飞扑帽,黄金络马人看好。
渠侬胸中谁得知,畏祸忧谗鬓先老。
举世输与平元衡,青山白云过一生;出门曳杖便千里,白云不约常同行。
敲门剥啄云没履,剧谈未竟还东去。
到山分我一片云,并遣春风吹好句。

Pronunciation

zhàng xī píng lǎo zì dū chéng huí jiàn fǎng suǒ yí yún táng shī

dōng huá ruǎn chén fēi pū mào , huáng jīn luò mǎ rén kàn hǎo 。
qú nóng xiōng zhōng shuí dé zhī , wèi huò yōu chán bìn xiān lǎo 。
jǔ shì shū yǔ píng yuán héng , qīng shān bái yún guò yī shēng û chū mén yè zhàng biàn qiān lǐ , bái yún bù yuē cháng tóng xíng 。
qiāo mén bāo zhuó yún méi lǚ , jù tán wèi jìng huán dōng qù 。
dào shān fēn wǒ yī piàn yún , bìng qiǎn chūn fēng chuī hǎo jù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.