Traditional

代書答姜七崔九

婀娜金閨樹,離披野田草。
雖殊兩地榮,幸共三春好。
花殊鳥飛處,葉鏤蟲行道。
真心獨感人,惆悵令人老。

Simplified

代书答姜七崔九

婀娜金闺树,离披野田草。
虽殊两地荣,幸共三春好。
花殊鸟飞处,叶镂虫行道。
真心独感人,惆怅令人老。

Pronunciation

dài shū dá jiāng qī cuī jiǔ

ē nà jīn guī shù , lí pī yě tián cǎo 。
suī shū liǎng dì róng , xìng gòng sān chūn hǎo 。
huā shū niǎo fēi chǔ , yè lòu chóng xíng dào 。
zhēn xīn dú gǎn rén , chóu chàng líng rén lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.