Traditional

代元城吳令暗為答

背闕歸藩路欲分,水邊風日半西曛。
荊王枕上原無夢,莫枉陽臺一片雲。

Simplified

代元城吴令暗为答

背阙归藩路欲分,水边风日半西曛。
荆王枕上原无梦,莫枉阳台一片云。

Pronunciation

dài yuán chéng wú líng àn wéi dá

bèi què guī fān lù yù fēn , shuǐ biān fēng rì bàn xī xūn 。
jīng wáng zhěn shàng yuán wú mèng , mò wǎng yáng tái yī piàn yún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.