Traditional

以事至城南書觸目

十裏西風吹帽裙,江城衣杵遠猶聞。
路如劍閣逢秋雨,山似爐峰鎖暮雲。
原上老翁眠犢背,籬根小婦牧羊群。
百錢且就村場醉,舌本醇醨莫苦分。

Simplified

以事至城南书触目

十里西风吹帽裙,江城衣杵远犹闻。
路如剑阁逢秋雨,山似炉峰锁暮云。
原上老翁眠犊背,篱根小妇牧羊群。
百钱且就村场醉,舌本醇醨莫苦分。

Pronunciation

yǐ shì zhì chéng nán shū chù mù

shí lǐ xī fēng chuī mào qún , jiāng chéng yī chǔ yuǎn yóu wén 。
lù rú jiàn gé féng qiū yǔ , shān sì lú fēng suǒ mù yún 。
yuán shàng lǎo wēng mián dú bèi , lí gēn xiǎo fù mù yáng qún 。
bǎi qián qiě jiù cūn cháng zuì , shé běn chún lí mò kǔ fēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.