Traditional

企喻歌

男兒欲作健,結伴不須多。
鷂子經天飛,群雀兩向波。

Simplified

企喻歌

男儿欲作健,结伴不须多。
鹞子经天飞,群雀两向波。

Pronunciation

qǐ yù gē

nán ér yù zuò jiàn , jié bàn bù xū duō 。
yào zǐ jīng tiān fēi , qún què liǎng xiàng bō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.