Traditional

休日感興

宦海風波實飽經,久將人世寄郵亭。
家無釵澤窮馮衍,身著襦裙老管寧。
藥圃按行新蔓綠,書樓徙倚暮山青。
偶然得句悲誰屬,零落交朋比曉星。

Simplified

休日感兴

宦海风波实饱经,久将人世寄邮亭。
家无钗泽穷冯衍,身著襦裙老管宁。
药圃按行新蔓绿,书楼徙倚暮山青。
偶然得句悲谁属,零落交朋比晓星。

Pronounciation

xiū rì gǎn xīng

huàn hǎi fēng bō shí bǎo jīng , jiǔ jiāng rén shì jì yóu tíng 。
jiā wú chāi zé qióng féng yǎn , shēn zhù rú qún lǎo guǎn níng 。
yào pǔ àn xíng xīn wàn lǜ , shū lóu xǐ yǐ mù shān qīng 。
ǒu rán dé jù bēi shuí shǔ , líng luò jiāo péng bǐ xiǎo xīng 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.