Traditional

傷春

覽鏡驚容卻自嫌,逢春長是病厭厭。
吹花弄粉新來懶,惹恨供愁近日添。
生怕子規聲到耳,苦羞雙燕語穿簾。
眉頭眼底無他事,須信離情一味嚴。

Simplified

伤春

览镜惊容却自嫌,逢春长是病厌厌。
吹花弄粉新来懒,惹恨供愁近日添。
生怕子规声到耳,苦羞双燕语穿帘。
眉头眼底无他事,须信离情一味严。

Pronounciation

shāng chūn

lǎn jìng jīng róng què zì xián , féng chūn cháng shì bìng yàn yàn 。
chuī huā nòng fěn xīn lái lǎn , rě hèn gōng chóu jìn rì tiān 。
shēng pà zǐ guī shēng dào ěr , kǔ xiū shuāng yàn yǔ chuān lián 。
méi tóu yǎn dǐ wú tā shì , xū xìn lí qíng yī wèi yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.