Traditional

傷王司徒褒詩

昔聞王子晉。
輕舉逐神仙。
謂言君積善。
還得嗣前賢。
四海皆流寓。
非為獨播遷。
豈意中臺坼。
君當風燭前。
自君鐘鼎族。
江東三百年。
寶刀仍世載。
琱戈本舊傳。
綠紱紆槐綬。
黃金飾侍蟬。
地建忠臣國。
家開孝子泉。
自能枯木潤。
足得流水圓。
以君承祖武。
諸侯無間然。
青衿已對日。
童子即論天。
潁陰珠玉麗。
河陽脂粉妍。
名高六國共。
價重十城連。
辯足觀秋水。
文堪題馬鞭。
回鸞抱書字。
別鶴繞琴弦。
擁旄裁甸服。
垂帷非被邊。
靜亭空系馬。
閑烽直起煙。
不廢披書案。
無妨坐釣船。
茂陵忽多病。
淮陽實未痊。
侍醫逾默默。
神理遂綿綿。
永別張平子。
長埋王仲宣。
柏谷移松樹。
陽陵買墓田。
陜路秋風起。
寒堂已颯焉。
丘楊一搖落。
山火實時燃。
昔了人所羨。
今為人所憐。
世途旦復旦。
人情玄又玄。
故人傷此別。
留恨滿秦川。
定名於此定。
全德以斯全。
唯有山陽笛。
淒余思舊篇。

Simplified

伤王司徒褒诗

昔闻王子晋。
轻举逐神仙。
谓言君积善。
还得嗣前贤。
四海皆流寓。
非为独播迁。
岂意中台坼。
君当风烛前。
自君钟鼎族。
江东三百年。
宝刀仍世载。
琱戈本旧传。
绿绂纡槐绶。
黄金饰侍蝉。
地建忠臣国。
家开孝子泉。
自能枯木润。
足得流水圆。
以君承祖武。
诸侯无间然。
青衿已对日。
童子即论天。
颍阴珠玉丽。
河阳脂粉妍。
名高六国共。
价重十城连。
辩足观秋水。
文堪题马鞭。
回鸾抱书字。
别鹤绕琴弦。
拥旄裁甸服。
垂帷非被边。
静亭空系马。
闲烽直起烟。
不废披书案。
无妨坐钓船。
茂陵忽多病。
淮阳实未痊。
侍医逾默默。
神理遂绵绵。
永别张平子。
长埋王仲宣。
柏谷移松树。
阳陵买墓田。
陜路秋风起。
寒堂已飒焉。
丘杨一摇落。
山火实时燃。
昔了人所羡。
今为人所怜。
世途旦复旦。
人情玄又玄。
故人伤此别。
留恨满秦川。
定名于此定。
全德以斯全。
唯有山阳笛。
凄余思旧篇。

Pronunciation

shāng wáng sī tú bǎo shī

xī wén wáng zǐ jìn , qīng jǔ zhú shén xiān , wèi yán jūn jī shàn , huán dé sì qián xián , sì hǎi jiē liú yù , fēi wéi dú bō qiān , qǐ yì zhōng tái chè , jūn dāng fēng zhú qián , zì jūn zhōng dǐng zú , jiāng dōng sān bǎi nián , bǎo dāo réng shì zài , diāo gē běn jiù chuán , lǜ fú yū huái shòu , huáng jīn shì shì chán , dì jiàn zhōng chén guó , jiā kāi xiào zǐ quán , zì néng kū mù rùn , zú dé liú shuǐ yuán , yǐ jūn chéng zǔ wǔ , zhū hóu wú jiān rán , qīng jīn yǐ duì rì , tóng zǐ jí lùn tiān , yǐng yīn zhū yù lì , hé yáng zhī fěn yán , míng gāo liù guó gòng , jià zhòng shí chéng lián , biàn zú guān qiū shuǐ , wén kān tí mǎ biān , huí luán bào shū zì , bié hè rào qín xián , yōng máo cái diàn fú , chuí wéi fēi bèi biān , jìng tíng kōng xì mǎ , xián fēng zhí qǐ yān , bù fèi pī shū àn , wú fáng zuò diào chuán , mào líng hū duō bìng , huái yáng shí wèi quán , shì yī yú mò mò , shén lǐ suì mián mián , yǒng bié zhāng píng zǐ , cháng mái wáng zhòng xuān , bǎi gǔ yí sōng shù , yáng líng mǎi mù tián , xiá lù qiū fēng qǐ , hán táng yǐ sà yān , qiū yáng yī yáo luò , shān huǒ shí shí rán , xī liǎo rén suǒ xiàn , jīn wéi rén suǒ lián , shì tú dàn fù dàn , rén qíng xuán yòu xuán , gù rén shāng cǐ bié , liú hèn mǎn qín chuān , dìng míng yú cǐ dìng , quán dé yǐ sī quán , wéi yǒu shān yáng dí , qī yú sī jiù piān ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.