Traditional

余杭形勝

余杭形勝四方無,州傍青山縣枕湖。
繞郭荷花三十裏,拂城松樹一千株。
夢兒亭古傳名謝,教妓樓新道姓蘇。
[州西靈隱山上有夢謝亭,即是杜明浦夢謝靈運之所,因名客兒也。
蘇小小本錢塘妓人也。
]獨有使君年太老,風光不稱白髭須。

Simplified

余杭形胜

余杭形胜四方无,州傍青山县枕湖。
绕郭荷花三十里,拂城松树一千株。
梦儿亭古传名谢,教妓楼新道姓苏。
[州西灵隐山上有梦谢亭,即是杜明浦梦谢灵运之所,因名客儿也。
苏小小本钱塘妓人也。
]独有使君年太老,风光不称白髭须。

Pronunciation

yú háng xíng shèng

yú háng xíng shèng sì fāng wú , zhōu bàng qīng shān xiàn zhěn hú 。
rào guō hé huā sān shí lǐ , fú chéng sōng shù yī qiān zhū 。
mèng ér tíng gǔ chuán míng xiè , jiào jì lóu xīn dào xìng sū 。
[ zhōu xī líng yǐn shān shàng yǒu mèng xiè tíng , jí shì dù míng pǔ mèng xiè líng yùn zhī suǒ , yīn míng kè ér yě 。
sū xiǎo xiǎo běn qián táng jì rén yě 。
] dú yǒu shǐ jūn nián tài lǎo , fēng guāng bù chēng bái zī xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.