Traditional

作雪

雪雲寒不動,林鳥噤無聲。
病起衰何劇?
囊空醉不成。
中原亂方作,弱虜運將平。
臺省多賢俊,常談媿老生。

Simplified

作雪

雪云寒不动,林鸟噤无声。
病起衰何剧?
囊空醉不成。
中原乱方作,弱虏运将平。
台省多贤俊,常谈媿老生。

Pronunciation

zuò xuě

xuě yún hán bù dòng , lín niǎo jìn wú shēng 。
bìng qǐ shuāi hé jù ?
náng kōng zuì bù chéng 。
zhōng yuán luàn fāng zuò , ruò lǔ yùn jiāng píng 。
tái shěng duō xián jùn , cháng tán kuì lǎo shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.