Traditional

作雪不成獨詠

淡日朝穿霧,濃雲夜護霜。
風聲空浩蕩,雪意愈微茫。
棐幾閑臨帖,銅爐靜炷香。
悠然踐殘歲,不是傲羲皇。

Simplified

作雪不成独咏

淡日朝穿雾,浓云夜护霜。
风声空浩荡,雪意愈微茫。
棐几闲临帖,铜炉静炷香。
悠然践残岁,不是傲羲皇。

Pronunciation

zuò xuě bù chéng dú yǒng

dàn rì zhāo chuān wù , nóng yún yè hù shuāng 。
fēng shēng kōng hào dàng , xuě yì yù wēi máng 。
fěi jī xián lín tiè , tóng lú jìng zhù xiāng 。
yōu rán jiàn cán suì , bù shì ào xī huáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.