Traditional

作雪未成自湖中歸寒甚飲酒作短歌

黑雲垂到地,飛霰如細礫。
找從湖上歸,散發醉吹笛。
少年誌功名,目視無堅敵。
慘淡古戰場,往往身所歷。
寧知事大繆,白首猶寂寂。
淒涼武侯表,零落陳琳檄。
報主知何時,誓死空憤激。
天高白日遠,有淚無處滴。

Simplified

作雪未成自湖中归寒甚饮酒作短歌

黑云垂到地,飞霰如细砾。
找从湖上归,散发醉吹笛。
少年志功名,目视无坚敌。
惨淡古战场,往往身所历。
宁知事大缪,白首犹寂寂。
凄凉武侯表,零落陈琳檄。
报主知何时,誓死空愤激。
天高白日远,有泪无处滴。

Pronunciation

zuò xuě wèi chéng zì hú zhōng guī hán shèn yǐn jiǔ zuò duǎn gē

hēi yún chuí dào dì , fēi xiàn rú xì lì 。
zhǎo cóng hú shàng guī , sàn fā zuì chuī dí 。
shǎo nián zhì gōng míng , mù shì wú jiān dí 。
cǎn dàn gǔ zhàn cháng , wǎng wǎng shēn suǒ lì 。
níng zhī shì dà móu , bái shǒu yóu jì jì 。
qī liáng wǔ hóu biǎo , líng luò chén lín xí 。
bào zhǔ zhī hé shí , shì sǐ kōng fèn jī 。
tiān gāo bái rì yuǎn , yǒu lèi wú chǔ dī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.