Traditional

促拍滿路花

又何須衣冕,燕處欲超然。
榮華能有幾日,便雕殘。
修真甚易,積行累功難。
勸君強為善,五濁三途,變為雲島神山。

Simplified

促拍满路花

又何须衣冕,燕处欲超然。
荣华能有几日,便凋残。
修真甚易,积行累功难。
劝君强为善,五浊三途,变为云岛神山。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

yòu hé xū yī miǎn , yàn chǔ yù chāo rán 。
róng huá néng yǒu jī rì , biàn diāo cán 。
xiū zhēn shèn yì , jī xíng léi gōng nán 。
quàn jūn qiáng wéi shàn , wǔ zhuó sān tú , biàn wéi yún dǎo shén shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.