Traditional

偶於維揚牛相公處覓得箏,箏未到,先寄詩來

楚匠饒巧思,秦箏多好音。
如能惠一面,何啻直雙金。
玉柱調須品,朱弦染要深。
會教魔女弄,不動是禪心。

Simplified

偶于维扬牛相公处觅得筝,筝未到,先寄诗来

楚匠饶巧思,秦筝多好音。
如能惠一面,何啻直双金。
玉柱调须品,朱弦染要深。
会教魔女弄,不动是禅心。

Pronunciation

ǒu yú wéi yáng niú xiāng gōng chǔ mì dé zhēng , zhēng wèi dào , xiān jì shī lái

chǔ jiàng ráo qiǎo sī , qín zhēng duō hǎo yīn 。
rú néng huì yī miàn , hé chì zhí shuāng jīn 。
yù zhù diào xū pǐn , zhū xián rǎn yào shēn 。
huì jiào mó nǚ nòng , bù dòng shì chán xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.