Traditional

偶吟自慰兼呈夢得 予與夢得甲子同,今俱七

且喜同年滿七旬,莫嫌衰病莫嫌貧。
已為海內有名客,又占世間長命人。
耳裏聲聞新將相,眼前失盡故交親。
尊榮富壽難兼得,閑坐思量最要身。

Simplified

偶吟自慰兼呈梦得 予与梦得甲子同,今俱七

且喜同年满七旬,莫嫌衰病莫嫌贫。
已为海内有名客,又占世间长命人。
耳里声闻新将相,眼前失尽故交亲。
尊荣富寿难兼得,闲坐思量最要身。

Pronunciation

ǒu yín zì wèi jiān chéng mèng dé yú yǔ mèng dé jiǎ zǐ tóng , jīn jù qī

qiě xǐ tóng nián mǎn qī xún , mò xián shuāi bìng mò xián pín 。
yǐ wéi hǎi nèi yǒu míng kè , yòu zhān shì jiān cháng mìng rén 。
ěr lǐ shēng wén xīn jiāng xiāng , yǎn qián shī jìn gù jiāo qīn 。
zūn róng fù shòu nán jiān dé , xián zuò sī liáng zuì yào shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.