Traditional

僧院花

欲悟色空為佛事,故栽芳樹在僧家。
細看便是華嚴偈,方便風開智慧花。

Simplified

僧院花

欲悟色空为佛事,故栽芳树在僧家。
细看便是华严偈,方便风开智慧花。

Pronunciation

sēng yuàn huā

yù wù sè kōng wéi fó shì , gù zāi fāng shù zài sēng jiā 。
xì kàn biàn shì huá yán jì , fāng biàn fēng kāi zhì huì huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.