Traditional

儋耳山此詩為孔平仲作

突兀隘空虛,他山總不如。
君看道傍石,盡是補天余。

Simplified

儋耳山此诗为孔平仲作

突兀隘空虚,他山总不如。
君看道傍石,尽是补天余。

Pronounciation

dān ěr shān

tū wù ài kōng xū , tā shān zǒng bù rú 。
jūn kàn dào bàng shí , jìn shì bǔ tiān yú 。

0
No votes yet

Reviews

No reviews yet.