Traditional

八十三吟

石帆山下白頭人,八十三回見早春。
自愛安閑忘寂寞,天將強健報清貧。
枯桐已爨寧求識?
弊帚當捐卻自珍。
桑苧家風君勿笑,它年猶得作茶神。

Simplified

八十三吟

石帆山下白头人,八十三回见早春。
自爱安闲忘寂寞,天将强健报清贫。
枯桐已爨宁求识?
弊帚当捐却自珍。
桑苎家风君勿笑,它年犹得作茶神。

Pronunciation

bā shí sān yín

shí fān shān xià bái tóu rén , bā shí sān huí jiàn zǎo chūn 。
zì ài ān xián wàng jì mò , tiān jiāng qiáng jiàn bào qīng pín 。
kū tóng yǐ cuàn níng qiú shí ?
bì zhǒu dāng juān què zì zhēn 。
sāng zhù jiā fēng jūn wù xiào , tā nián yóu dé zuò chá shén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.