Traditional

八聲甘州 依托何仙姑,見嗚鶴余音卷六

千門萬戶,盡七傾八倒,掘地尋天。
真個玄妙,返作笑胡言。
無為大道人行少,向*怪途中,有萬千傷感,**卻做靈丹。
無奈傷嗟最苦,又不知端的,枉棄了家緣。
時間清凈,豈解汞收鉛。
心思意想何曾遣,暫合眼,陰魔作睡纏。
展轉越思深,返作讎冤。
誰信無中生有,有中生無,萬

Simplified

八声甘州 依托何仙姑,见呜鹤余音卷六

千门万户,尽七倾八倒,掘地寻天。
真个玄妙,返作笑胡言。
无为大道人行少,向*怪途中,有万千伤感,**却做灵丹。
无奈伤嗟最苦,又不知端的,枉弃了家缘。
时间清净,岂解汞收铅。
心思意想何曾遣,暂合眼,阴魔作睡缠。
展转越思深,返作雠冤。
谁信无中生有,有中生无,万

Pronunciation

bā shēng gān zhōu yī tuō hé xiān gū , jiàn wū hè yú yīn juàn liù

qiān mén wàn hù , jìn qī qīng bā dǎo , jué dì xún tiān 。
zhēn gè xuán miào , fǎn zuò xiào hú yán 。
wú wéi dà dào rén xíng shǎo , xiàng ê guài tú zhōng , yǒu wàn qiān shāng gǎn ,êê què zuò líng dān 。
wú nài shāng jiē zuì kǔ , yòu bù zhī duān dí , wǎng qì liǎo jiā yuán 。
shí jiān qīng jìng , qǐ jiě gǒng shōu qiān 。
xīn sī yì xiǎng hé zēng qiǎn , zàn hé yǎn , yīn mó zuò shuì chán 。
zhǎn zhuǎn yuè sī shēn , fǎn zuò chóu yuān 。
shuí xìn wú zhōng shēng yǒu , yǒu zhōng shēng wú , wàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.