Traditional

八月十五日夜聞崔大員外翰林獨直對酒玩月因

清景偶題是詩秋月高懸空碧外,仙郎靜玩禁闈間。
歲中唯有今宵好,海內無如此地閑。
皓色分明雙闕榜,清光深到九門關。
遙聞獨醉還惆悵,不見金波照玉山。

Simplified

八月十五日夜闻崔大员外翰林独直对酒玩月因

清景偶题是诗秋月高悬空碧外,仙郎静玩禁闱间。
岁中唯有今宵好,海内无如此地闲。
皓色分明双阙榜,清光深到九门关。
遥闻独醉还惆怅,不见金波照玉山。

Pronunciation

bā yuè shí wǔ rì yè wén cuī dà yuán wài hàn lín dú zhí duì jiǔ wán yuè yīn

qīng jǐng ǒu tí shì shī qiū yuè gāo xuán kōng bì wài , xiān láng jìng wán jīn wéi jiān 。
suì zhōng wéi yǒu jīn xiāo hǎo , hǎi nèi wú rú cǐ dì xián 。
hào sè fēn míng shuāng què bǎng , qīng guāng shēn dào jiǔ mén guān 。
yáo wén dú zuì huán chóu chàng , bù jiàn jīn bō zhào yù shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.