Traditional

公無渡河

大莫大於死生,親莫親於骨肉。
河不可馮兮非有難知,言知不從兮繼以痛哭。
望雲九井兮白浪嵯峨,刳肝瀝血兮不從奈何!
秋風颯颯兮紙錢投波,從公於死兮下飽蛟鼉。

Simplified

公无渡河

大莫大於死生,亲莫亲於骨肉。
河不可冯兮非有难知,言知不从兮继以痛哭。
望云九井兮白浪嵯峨,刳肝沥血兮不从奈何!
秋风飒飒兮纸钱投波,从公於死兮下饱蛟鼍。

Pronunciation

gōng wú dù hé

dà mò dà yū sǐ shēng , qīn mò qīn yū gǔ ròu 。
hé bù kě féng xī fēi yǒu nán zhī , yán zhī bù cóng xī jì yǐ tòng kū 。
wàng yún jiǔ jǐng xī bái làng cuó é , kū gān lì xuè xī bù cóng nài hé !
qiū fēng sà sà xī zhǐ qián tóu bō , cóng gōng yū sǐ xī xià bǎo jiāo tuó 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.