Traditional

六言雜興

舉足加劉公腹,引手捋孫郎須。
士氣日趨委靡,賴有二君掃除。

Simplified

六言杂兴

举足加刘公腹,引手捋孙郎须。
士气日趋委靡,赖有二君扫除。

Pronunciation

liù yán zá xīng

jǔ zú jiā liú gōng fù , yǐn shǒu luō sūn láng xū 。
shì qì rì qū wěi mí , lài yǒu èr jūn sǎo chú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.