Traditional

興果上人歿時題此訣別兼簡二林僧社

本結菩提香火社,為嫌煩惱電泡身。
不須惆悵從師去,先請西方作主人。

Simplified

兴果上人殁时题此诀别兼简二林僧社

本结菩提香火社,为嫌烦恼电泡身。
不须惆怅从师去,先请西方作主人。

Pronunciation

xīng guǒ shàng rén mò shí tí cǐ jué bié jiān jiǎn èr lín sēng shè

běn jié pú tí xiāng huǒ shè , wéi xián fán nǎo diàn pào shēn 。
bù xū chóu chàng cóng shī qù , xiān qǐng xī fāng zuò zhǔ rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.