Traditional

兼並

三代子百姓,公私無異財。
人主擅操柄,如天持鬥魁。
賦予皆自我,兼並乃奸回。
奸回法有誅,勢亦無自來。
後世始倒持,黔首遂難裁。
秦王不知此,更築懷清臺。
禮義日已偷,聖經久堙埃。
法尚有存者,欲言時所。
俗吏不知方,掊克乃為材。
俗儒不知變,兼並可無摧。
利孔至百出,小人私闔開。
有司與之爭,民愈可憐哉。

Simplified

兼并

三代子百姓,公私无异财。
人主擅操柄,如天持斗魁。
赋予皆自我,兼并乃奸回。
奸回法有诛,势亦无自来。
后世始倒持,黔首遂难裁。
秦王不知此,更筑怀清台。
礼义日已偷,圣经久堙埃。
法尚有存者,欲言时所。
俗吏不知方,掊克乃为材。
俗儒不知变,兼并可无摧。
利孔至百出,小人私阖开。
有司与之争,民愈可怜哉。

Pronounciation

jiān bìng

sān dài zǐ bǎi xìng , gōng sī wú yì cái 。
rén zhǔ shàn cāo bǐng , rú tiān chí dǒu kuí 。
fù yú jiē zì wǒ , jiān bìng nǎi jiān huí 。
jiān huí fǎ yǒu zhū , shì yì wú zì lái 。
hòu shì shǐ dǎo chí , qián shǒu suì nán cái 。
qín wáng bù zhī cǐ , gēng zhù huái qīng tái 。
lǐ yì rì yǐ tōu , shèng jīng jiǔ yīn āi 。
fǎ shàng yǒu cún zhě , yù yán shí suǒ 。
sú lì bù zhī fāng , pǒu kè nǎi wéi cái 。
sú rú bù zhī biàn , jiān bìng kě wú cuī 。
lì kǒng zhì bǎi chū , xiǎo rén sī hé kāi 。
yǒu sī yǔ zhī zhēng , mín yù kě lián zāi 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.