Traditional

軍中雜歌

匈奴莫復倚長戈,來款軍門早乞和。
鐵騎如山尚可避,飛將軍來汝奈何!

Simplified

军中杂歌

匈奴莫复倚长戈,来款军门早乞和。
铁骑如山尚可避,飞将军来汝奈何!

Pronunciation

jūn zhōng zá gē

xiōng nú mò fù yǐ cháng gē , lái kuǎn jūn mén zǎo qǐ hé 。
tiě qí rú shān shàng kě bì , fēi jiāng jūn lái rǔ nài hé !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.