Traditional

軍中雜歌

漁陽女兒美如花,春風樓上學琵琶。
如今便死知無恨,不屬番家屬漢家。

Simplified

军中杂歌

渔阳女儿美如花,春风楼上学琵琶。
如今便死知无恨,不属番家属汉家。

Pronunciation

jūn zhōng zá gē

yú yáng nǚ ér měi rú huā , chūn fēng lóu shàng xué pí pá 。
rú jīn biàn sǐ zhī wú hèn , bù shǔ fān jiā shǔ hàn jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.