Traditional

冬夜讀書

茂陵病後非平昔,瘦骨竛竮短發疏。
紅燭悔從長夜飲,青燈喜對小年書。
聖賢親見生非晚,忿欲俱空死有余。
破屋頹垣君勿笑,更闌弦誦滿吾廬。

Simplified

冬夜读书

茂陵病後非平昔,瘦骨竛竮短发疏。
红烛悔从长夜饮,青灯喜对小年书。
圣贤亲见生非晚,忿欲俱空死有余。
破屋颓垣君勿笑,更阑弦诵满吾庐。

Pronunciation

dōng yè dú shū

mào líng bìng hòu fēi píng xī , shòu gǔ líng píng duǎn fā shū 。
hóng zhú huǐ cóng cháng yè yǐn , qīng dēng xǐ duì xiǎo nián shū 。
shèng xián qīn jiàn shēng fēi wǎn , fèn yù jù kōng sǐ yǒu yú 。
pò wū tuí yuán jūn wù xiào , gēng lán xián sòng mǎn wú lú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.