Traditional

冬夜

窮巷蕭條早閉門,北窗燈火夜昏昏。
老於俗事不掛眼,愁憶故人空斷魂。
急雪打窗飛礫細,狂風卷野怒濤翻。
土床紙帳寒無寐,強把村醅不厭渾。

Simplified

冬夜

穷巷萧条早闭门,北窗灯火夜昏昏。
老于俗事不挂眼,愁忆故人空断魂。
急雪打窗飞砾细,狂风卷野怒涛翻。
土床纸帐寒无寐,强把村醅不厌浑。

Pronunciation

dōng yè

qióng xiàng xiāo tiáo zǎo bì mén , běi chuāng dēng huǒ yè hūn hūn 。
lǎo yú sú shì bù guà yǎn , chóu yì gù rén kōng duàn hún 。
jí xuě dǎ chuāng fēi lì xì , kuáng fēng juàn yě nù tāo fān 。
tǔ chuáng zhǐ zhàng hán wú mèi , qiáng bǎ cūn pēi bù yàn hún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.