Traditional

冬日讀白集愛其貧堅誌士節病長高人情之句作

吾常慕昔人,石介與王令;挑燈讀其文,奮起失衰病。
吾徒宗六經,崇雅必放鄭。
人眾何足雲,少忍待天定。

Simplified

冬日读白集爱其贫坚志士节病长高人情之句作

吾常慕昔人,石介与王令;挑灯读其文,奋起失衰病。
吾徒宗六经,崇雅必放郑。
人众何足云,少忍待天定。

Pronunciation

dōng rì dú bái jí ài qí pín jiān zhì shì jié bìng cháng gāo rén qíng zhī jù zuò

wú cháng mù xī rén , shí jiè yǔ wáng líng û tiāo dēng dú qí wén , fèn qǐ shī shuāi bìng 。
wú tú zōng liù jīng , chóng yǎ bì fàng zhèng 。
rén zhòng hé zú yún , shǎo rěn dài tiān dìng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.