Traditional

冬日讀白集愛其貧堅誌士節病長高人情之句作

郊居四十年,草木日夜長。
喬松已偃蓋,稚松出蓁莽。
儒生學仁義,敢廢自培養;郁郁棟梁姿,拔地當百丈。

Simplified

冬日读白集爱其贫坚志士节病长高人情之句作

郊居四十年,草木日夜长。
乔松已偃盖,稚松出蓁莽。
儒生学仁义,敢废自培养;郁郁栋梁姿,拔地当百丈。

Pronunciation

dōng rì dú bái jí ài qí pín jiān zhì shì jié bìng cháng gāo rén qíng zhī jù zuò

jiāo jū sì shí nián , cǎo mù rì yè cháng 。
qiáo sōng yǐ yǎn gài , zhì sōng chū zhēn mǎng 。
rú shēng xué rén yì , gǎn fèi zì péi yǎng û yù yù dòng liáng zī , bá dì dāng bǎi zhàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.