Traditional

冬晚山房書事

山澤何妨老太平,巉巉骨相本來清。
月明滿地看梅影,露下隔溪聞鶴聲。
未辨藥苗逢客問,欲酬琴價約僧評。
胡奴仁祖今俱絕,且學湘累拾菊英。

Simplified

冬晚山房书事

山泽何妨老太平,巉巉骨相本来清。
月明满地看梅影,露下隔溪闻鹤声。
未辨药苗逢客问,欲酬琴价约僧评。
胡奴仁祖今俱绝,且学湘累拾菊英。

Pronunciation

dōng wǎn shān fáng shū shì

shān zé hé fáng lǎo tài píng , chán chán gǔ xiāng běn lái qīng 。
yuè míng mǎn dì kàn méi yǐng , lù xià gé xī wén hè shēng 。
wèi biàn yào miáo féng kè wèn , yù chóu qín jià yuē sēng píng 。
hú nú rén zǔ jīn jù jué , qiě xué xiāng léi shí jú yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.