Traditional

涼州令/梁州令

翠樹芳條颭。
的的裙腰初染。
佳人攜手弄芳菲,綠陰紅影,共展雙紋簟。
插花照影窺鸞鑒。
隻恐芳容減。
不堪零落春晚,青苔雨後深紅點。
一去門閑掩。
重來卻尋朱檻。
離離秋實弄輕霜,嬌紅脈脈,似見胭脂臉。
人非事往眉空斂。
誰把佳期賺。
芳心隻願長依舊,春風更放明年艷。

Simplified

凉州令/梁州令

翠树芳条颭。
的的裙腰初染。
佳人携手弄芳菲,绿阴红影,共展双纹簟。
插花照影窥鸾鉴。
只恐芳容减。
不堪零落春晚,青苔雨後深红点。
一去门闲掩。
重来却寻朱槛。
离离秋实弄轻霜,娇红脉脉,似见胭脂脸。
人非事往眉空敛。
谁把佳期赚。
芳心只愿长依旧,春风更放明年艳。

Pronunciation

liáng zhōu líng / liáng zhōu líng

cuì shù fāng tiáo zhǎn 。
dí dí qún yāo chū rǎn 。
jiā rén xié shǒu nòng fāng fēi , lǜ yīn hóng yǐng , gòng zhǎn shuāng wén diàn 。
chā huā zhào yǐng kuī luán jiàn 。
zhī kǒng fāng róng jiǎn 。
bù kān líng luò chūn wǎn , qīng tái yǔ hòu shēn hóng diǎn 。
yī qù mén xián yǎn 。
zhòng lái què xún zhū jiàn 。
lí lí qiū shí nòng qīng shuāng , jiāo hóng mài mài , sì jiàn yān zhī liǎn 。
rén fēi shì wǎng méi kōng liǎn 。
shuí bǎ jiā qī zhuàn 。
fāng xīn zhī yuàn cháng yī jiù , chūn fēng gēng fàng míng nián yàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.