Traditional

減字木蘭花

疏梅風韻。
不許遊蜂飛蝶近。
要識芳容。
除向瑤臺月下逢。
尊前一見。
換盡平生桃李眼。
卻笑襄王。
楚夢無蹤空斷腸。

Simplified

减字木兰花

疏梅风韵。
不许游蜂飞蝶近。
要识芳容。
除向瑶台月下逢。
尊前一见。
换尽平生桃李眼。
却笑襄王。
楚梦无踪空断肠。

Pronunciation

jiǎn zì mù lán huā

shū méi fēng yùn , bù xǔ yóu fēng fēi dié jìn , yào shí fāng róng , chú xiàng yáo tái yuè xià féng , zūn qián yī jiàn , huàn jìn píng shēng táo lǐ yǎn , què xiào xiāng wáng , chǔ mèng wú zōng kōng duàn cháng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.