Traditional

出遊

朝行躡屩穿幽谷,暮返褰裳涉亂流。
提起短筇成一笑,每煩上座為分憂。

Simplified

出游

朝行蹑屩穿幽谷,暮返褰裳涉乱流。
提起短筇成一笑,每烦上座为分忧。

Pronunciation

chū yóu

zhāo xíng niè juē chuān yōu gǔ , mù fǎn qiān cháng shè luàn liú 。
tí qǐ duǎn qióng chéng yī xiào , měi fán shàng zuò wéi fēn yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.