Traditional

出謁晚歸

萬卷縱橫眼欲盲,偶隨尺一起柴荊。
淵魚脫水知難悔,野鶴乘車隻自驚。
苑路落梅輕有態,禦溝流水細無聲。
紅麈朝暮何時了?
促駕歸來洗破觥。

Simplified

出谒晚归

万卷纵横眼欲盲,偶随尺一起柴荆。
渊鱼脱水知难悔,野鹤乘车只自惊。
苑路落梅轻有态,御沟流水细无声。
红麈朝暮何时了?
促驾归来洗破觥。

Pronunciation

chū yè wǎn guī

wàn juàn zòng héng yǎn yù máng , ǒu suí chǐ yī qǐ chái jīng 。
yuān yú tuō shuǐ zhī nán huǐ , yě hè chéng chē zhī zì jīng 。
yuàn lù luò méi qīng yǒu tài , yù gōu liú shuǐ xì wú shēng 。
hóng zhǔ zhāo mù hé shí liǎo ?
cù jià guī lái xǐ pò gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.