Traditional

初冬月夜得皇甫澤州手劄並詩數篇因遣報書偶

清泠玉韻兩三章,落泊銀鉤七八行。
心逐報書懸雁足,夢尋來路繞羊腸。
水南地空多明月,山北天寒足早霜。
[履道所居在水南,澤州在太行之北地也。
]最恨潑醅新熟酒,迎冬不得共君嘗。

Simplified

初冬月夜得皇甫泽州手札并诗数篇因遣报书偶

清泠玉韵两三章,落泊银钩七八行。
心逐报书悬雁足,梦寻来路绕羊肠。
水南地空多明月,山北天寒足早霜。
[履道所居在水南,泽州在太行之北地也。
]最恨泼醅新熟酒,迎冬不得共君尝。

Pronunciation

chū dōng yuè yè dé huáng fǔ zé zhōu shǒu zhá bìng shī shù piān yīn qiǎn bào shū ǒu

qīng líng yù yùn liǎng sān zhāng , luò bó yín gōu qī bā xíng 。
xīn zhú bào shū xuán yàn zú , mèng xún lái lù rào yáng cháng 。
shuǐ nán dì kōng duō míng yuè , shān běi tiān hán zú zǎo shuāng 。
[ lǚ dào suǒ jū zài shuǐ nán , zé zhōu zài tài xíng zhī běi dì yě 。
] zuì hèn pō pēi xīn shú jiǔ , yíng dōng bù dé gòng jūn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.