Traditional

初冬雜詠

書生本欲輩莘渭,蹭蹬乃去為詩人。
囊中略有七千首,不負百年風月身。

Simplified

初冬杂咏

书生本欲辈莘渭,蹭蹬乃去为诗人。
囊中略有七千首,不负百年风月身。

Pronunciation

chū dōng zá yǒng

shū shēng běn yù bèi shēn wèi , cèng dēng nǎi qù wéi shī rén 。
náng zhōng l

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.