Traditional

初冬

初冬常憶宴梁州,百炬如椽滿畫樓。
三十七年猶未死,茅檐霜冷一燈幽。

Simplified

初冬

初冬常忆宴梁州,百炬如椽满画楼。
三十七年犹未死,茅檐霜冷一灯幽。

Pronunciation

chū dōng

chū dōng cháng yì yàn liáng zhōu , bǎi jù rú chuán mǎn huà lóu 。
sān shí qī nián yóu wèi sǐ , máo yán shuāng lěng yī dēng yōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.