Traditional

初夏幽居雜賦

雨霽逢初夏,胡床蔭綠槐。
半酣方嵬峨,假寐忽咍臺。
小穗閑簪麥,微酸細嚼梅。
衰翁不禁老,更著物華催。

Simplified

初夏幽居杂赋

雨霁逢初夏,胡床荫绿槐。
半酣方嵬峨,假寐忽咍台。
小穗闲簪麦,微酸细嚼梅。
衰翁不禁老,更著物华催。

Pronunciation

chū xià yōu jū zá fù

yǔ jì féng chū xià , hú chuáng yīn lǜ huái 。
bàn hān fāng wéi é , jiǎ mèi hū hāi tái 。
xiǎo suì xián zān mài , wēi suān xì jiáo méi 。
shuāi wēng bù jīn lǎo , gēng zhù wù huá cuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.