Traditional

初夏閑居

城上朱旗夏令初,溪頭綠水蘸菇蒲。
花貪結子無遺萼,燕接飛蟲正哺雛。
簫鼓賽蠶人盡醉,陂塘移稻客相呼。
長女青蓋金羈馬,也有農家此樂無?

Simplified

初夏闲居

城上朱旗夏令初,溪头绿水蘸菰蒲。
花贪结子无遗萼,燕接飞虫正哺雏。
箫鼓赛蚕人尽醉,陂塘移稻客相呼。
长女青盖金羁马,也有农家此乐无?

Pronunciation

chū xià xián jū

chéng shàng zhū qí xià líng chū , xī tóu lǜ shuǐ zhàn gū pú 。
huā tān jié zǐ wú yí è , yàn jiē fēi chóng zhèng bǔ chú 。
xiāo gǔ sài cán rén jìn zuì , bēi táng yí dào kè xiāng hū 。
cháng nǚ qīng gài jīn jī mǎ , yě yǒu nóng jiā cǐ lè wú ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.