Traditional

初寒病中有感

楚水楓林霜露新,白頭一叟正吟呻。
牛衣未起王章疾,馬磨何傷許靖貧。
治道本來存簡冊,神州誰與靜煙塵?
新亭對泣猶稀見,況覓夷吾一輩人!

Simplified

初寒病中有感

楚水枫林霜露新,白头一叟正吟呻。
牛衣未起王章疾,马磨何伤许靖贫。
治道本来存简册,神州谁与静烟尘?
新亭对泣犹稀见,况觅夷吾一辈人!

Pronunciation

chū hán bìng zhōng yǒu gǎn

chǔ shuǐ fēng lín shuāng lù xīn , bái tóu yī sǒu zhèng yín shēn 。
niú yī wèi qǐ wáng zhāng jí , mǎ mó hé shāng xǔ jìng pín 。
zhì dào běn lái cún jiǎn cè , shén zhōu shuí yǔ jìng yān chén ?
xīn tíng duì qì yóu xī jiàn , kuàng mì yí wú yī bèi rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.