Traditional

別江南

江城吹曉角,愁殺遠行人。
漢將猶防虜,吳官欲向秦。
布帆輕白浪,錦帶入紅塵。
將底求名宦,平生但任真。

Simplified

别江南

江城吹晓角,愁杀远行人。
汉将犹防虏,吴官欲向秦。
布帆轻白浪,锦带入红尘。
将底求名宦,平生但任真。

Pronunciation

bié jiāng nán

jiāng chéng chuī xiǎo jiǎo , chóu shā yuǎn xíng rén 。
hàn jiāng yóu fáng lǔ , wú guān yù xiàng qín 。
bù fān qīng bái làng , jǐn dài rù hóng chén 。
jiāng dǐ qiú míng huàn , píng shēng dàn rèn zhēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.