Traditional

別草堂三絕句

正聽山鳥向陽眠,黃紙除書落枕前。
為感君恩須暫起,爐峰不擬住多年。
久眠褐被為居士,忽掛緋袍作使君。
身出草堂心不出,廬山未要勒移文。
三間茅舍向山開,一帶山泉繞舍回。
山色泉聲莫惆悵,三年官滿卻歸來。

Simplified

别草堂三绝句

正听山鸟向阳眠,黄纸除书落枕前。
为感君恩须暂起,炉峰不拟住多年。
久眠褐被为居士,忽挂绯袍作使君。
身出草堂心不出,庐山未要勒移文。
三间茅舍向山开,一带山泉绕舍回。
山色泉声莫惆怅,三年官满却归来。

Pronunciation

bié cǎo táng sān jué jù

zhèng tīng shān niǎo xiàng yáng mián , huáng zhǐ chú shū luò zhěn qián 。
wéi gǎn jūn ēn xū zàn qǐ , lú fēng bù nǐ zhù duō nián 。
jiǔ mián hè bèi wéi jū shì , hū guà fēi páo zuò shǐ jūn 。
shēn chū cǎo táng xīn bù chū , lú shān wèi yào lè yí wén 。
sān jiān máo shè xiàng shān kāi , yī dài shān quán rào shè huí 。
shān sè quán shēng mò chóu chàng , sān nián guān mǎn què guī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.