Traditional

到秋

扇風淅瀝簟流離,萬裏南風滯所思。
守到清秋還寂寞,葉丹苔碧閉門時。

Simplified

到秋

扇风淅沥簟流离,万里南风滞所思。
守到清秋还寂寞,叶丹苔碧闭门时。

Pronunciation

dào qiū

shàn fēng xī lì diàn liú lí , wàn lǐ nán fēng zhì suǒ sī 。
shǒu dào qīng qiū huán jì mò , yè dān tái bì bì mén shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.