Traditional

北園雜詠

東吳霜薄富園蔬,紫芥青菘小雨余。
未說春盤供采擷,老夫湯餅亦時須。

Simplified

北园杂咏

东吴霜薄富园蔬,紫芥青菘小雨余。
未说春盘供采撷,老夫汤饼亦时须。

Pronunciation

běi yuán zá yǒng

dōng wú shuāng báo fù yuán shū , zǐ jiè qīng sōng xiǎo yǔ yú 。
wèi shuō chūn pán gōng cǎi xié , lǎo fū tāng bǐng yì shí xū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.