Traditional

北樓送客歸上都

憑高眺遠一淒淒,卻下朱欄即解攜。
京路人歸天直北,江樓客散日平西。
長津欲度回船尾,殘酒重傾簇馬蹄。
不獨別君須強飲,窮愁自要醉如泥。

Simplified

北楼送客归上都

凭高眺远一凄凄,却下朱栏即解携。
京路人归天直北,江楼客散日平西。
长津欲度回船尾,残酒重倾簇马蹄。
不独别君须强饮,穷愁自要醉如泥。

Pronunciation

běi lóu sòng kè guī shàng dū

píng gāo tiào yuǎn yī qī qī , què xià zhū lán jí jiě xié 。
jīng lù rén guī tiān zhí běi , jiāng lóu kè sàn rì píng xī 。
cháng jīn yù dù huí chuán wěi , cán jiǔ zhòng qīng cù mǎ tí 。
bù dú bié jūn xū qiáng yǐn , qióng chóu zì yào zuì rú ní 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.