Traditional

北窗偶題

簾外燕翩翩,歸時在社前。
不辭飛渡海,來看賽豐年。

Simplified

北窗偶题

帘外燕翩翩,归时在社前。
不辞飞渡海,来看赛丰年。

Pronunciation

běi chuāng ǒu tí

lián wài yàn piān piān , guī shí zài shè qián 。
bù cí fēi dù hǎi , lái kàn sài fēng nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.