Traditional

北窗

破屋頹垣嘯且歌,一窗隨處寄婆娑。
閱人每嘆同儕少,遇事方知去日多。
雲濕沙洲秋下雁,雨來荻浦夜鳴鼉。
何時更續扁舟興?
剩載郫筒醉綠蘿。

Simplified

北窗

破屋颓垣啸且歌,一窗随处寄婆娑。
阅人每叹同侪少,遇事方知去日多。
云湿沙洲秋下雁,雨来荻浦夜鸣鼍。
何时更续扁舟兴?
剩载郫筒醉绿萝。

Pronunciation

běi chuāng

pò wū tuí yuán xiào qiě gē , yī chuāng suí chǔ jì pó suō 。
yuè rén měi tàn tóng chái shǎo , yù shì fāng zhī qù rì duō 。
yún shī shā zhōu qiū xià yàn , yǔ lái dí pǔ yè míng tuó 。
hé shí gēng xù biǎn zhōu xīng ?
shèng zài pí tǒng zuì lǜ luó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.